Projekt pn: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski"

uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej!!!!

 

 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs o dofinansowanie nr POIiŚ.2.3/2/2016 (klik), w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, w dniu 29.07.2016 r. PWiK Sp. z o.o. złożyło Wniosek o Dofinansowanie Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”.
 
Po pierwszej ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia wniosek został oceniony pozytywnie uzyskując 30 pkt. Przekroczył tym samym próg wymaganych 55 % punktów możliwych do uzyskania. Zgodnie z listą rankingową (klik)  zostaliśmy zakwalifikowani na 5 miejscu na 106 zgłoszonych w konkursie wniosków.
Po kolejnej ocenie merytorycznej II stopnia otrzymaliśmy informację z NFOŚiGW, że wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) oraz Instytucji Wdrażającej (IW) w związku z czym podjęto decyzję o jego dofinansowaniu.
 
Aktualnie trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie, w wyniku której Nasze Przedsiębiorstwo otrzyma dofinansowanie w wysokości 46 378 577,37 . na realizację projektu o wartości 72 900 709,61 zł. Zakładamy, że podpisanie umowy nastąpi z początkiem marca 2017r.
 
Równocześnie trwają prace nad postępowaniem przetargowym dla I etapu (klik) budowy kanalizacji w ramach projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski".