• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/INFORMACJA I PROMOCJA/Wody deszczowe to nie ścieki

Wody deszczowe to nie ścieki!

Przypominamy, że odprowadzenie wód deszczowych, drenażowych do kanalizacji sanitarnej:

  • jest niezgodne z prawem - zgodnie z zapisem art. 9 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków "Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej".
  • przyczynia się do wzrostu cen odbioru ścieków - odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej powoduje zwiększenie kosztów pompowania i oczyszczania ścieków. Wiąże się to m.in. ze wzrostem zużycia energii elektrycznej oraz dostawaniem się piasku i kamieni do przepompowni i oczyszczalni jak również przyśpieszeniem zużycia pomp, itp. co w konsekwencji ma wpływ na opłatę za ścieki.
  • ma negatywny wpływ na pracę oczyszczalni ścieków -  znaczne ilości wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, powodują zaburzenia procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków (biologiczny osad czynny wymywany jest z komory napowietrzania) co skutkuje pogorszeniem sprawności oczyszczania ścieków.
  • w okresie opadów deszczu powoduje gwałtowne przepełnianie się kanałów sanitarnych - z powodu występowania ulewnych opadów oraz ze względu na uszczelnienie nawierzchni terenu, odpływ wód deszczowych do kanalizacji jest znaczący. Jeżeli dodatkowo ścieki deszczowe są nieleglnie odprowadzane do kanalizacji sanitarnej dochodzi do przepełninia się kanałów i zalewania nieruchomości położonych na dalszych odcinkach kanału (kanały sanitarne nie są wymiarowane na przepływy deszczowe i ich średnica uniemożliwia przyjęcie wód opadowych).
  • powoduje zalewanie nieruchomości oraz lokalne podtopienia.

Zabronione jest się wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jak również odprowadzanie wód opadowych w czasie burzy do kanalizacji sanitarnej  poprzez otwieranie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na posesjach. 

Pracownicy PWiK prowadzą kontrole nielegalnych podłączeń odprowadzających do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych. W trakcie kontroli upoważnieni pracownicy Spółki będą wdmuchiwać do studzienek kanalizacyjnych nieszkodliwą dla zdrowia mgłę z wytwornicy dymu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości PWiK Sp. z o.o. będzie miało prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 1.500,00 zł.

Ponadto zgodnie z zapisem art. 28 Ustawy z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10.000 zł.

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj
pdf Ulotka wody deszczowe_DL.pdf 2022-12-14 7.84MB pobierz plik: Ulotka wody deszczowe_DL.pdf drukuj plik: Ulotka wody deszczowe_DL.pdf