PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/komunikaty/ochrona-danych-osobowych---rodo
Drukuj grafikę : tak / nie

Ochrona danych osobowych - RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym,  przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski, Tel. 32 455 26 34, zwane dalej - PWiK.

 

W JAKICH CELACH PWiK PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,c,e,f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

-  upoważnionym pracownikom PWiK,

-  dostawcom systemów IT świadczącym usługi maintenance na rzecz PWiK,

-  podmiotom świadczącym usługi prawne oraz podwykonawcze na rzecz PWiK,

-  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych,

-  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,

-  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu określony przepisami prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zadań PWiK, w tym umów z kontrahentami.

 

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

 

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE CZY DOBROWOLNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  jest ono jednak warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, świadczenia usług oraz obsługi zgłoszeń. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz świadczenia innych usług przez PWiK.

 

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych w PWiK jest Krzysztof Kuras. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: