• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/O NAS/Historia Firmy

Historia Firmy

Powołanie przedsiębiorstwa

Szybkie tempo uprzemysłowienia i urbanizacji ziemi wodzisławskiej wpłynęło na znaczny wzrost potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Celem należytego zabezpieczenia i koordynacji działań w tym zakresie uchwałą nr 30/232 z dnia 16.12.1965r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śl. powołało z dniem 01.01.1966r. Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W skład pierwszego kierownictwa wchodzili:

  • Paweł Adamczyk - Dyrektor
  • Jan Cieślik - za-ca Dyrektora d/s Technicznych
  • Henryk Francus - Główny Księgowy

Od momentu powołania przedsiębiorstwo kilkakrotnie ulegało przekształceniom i to zarówno w zakresie formy własnościowej jak i obszaru działania.

01.06.1975r. - w związku z likwidacją powiatów zmieniona została nazwa przedsiębiorstwa z Powiatowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.
W tym czasie przedsiębiorstwem kierowali:

  • Józef Espenschitt - Dyrektor
  • Feliks Cieślik - za-ca Dyrektora d/s Technicznych
  • Eleonora Widenka - Główny Księgowy

01.01.1976r. - na mocy Zarządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 06.10.1975r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe na terenie całego województwa zostały włączone w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Katowicach. Nasze przedsiębiorstwo stało się Zakładem nr 5.

08.03.1990r. Uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym zapoczątkowało proces znany pod nazwą „komunalizacja”, który zaowocował powołaniem do życia w dniu 04.04.1991r. z mocy Uchwał Rad Gmin Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 139/91 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało podzielone na 17 samodzielnych przedsiębiorstw, które dotychczas były zakładami wchodzącymi w skład WPWiK Katowice. W wyniku podziału utworzono REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚL., którego teren działania pokrywał się z terenem działania Zakładu nr 5 i obejmował miasta Wodzisław Śl. i Jastrzębie Zdrój oraz gminy Mszana, Godów, a także część gmin Świerklany i Gorzyce.

01.05.1994r. - na wniosek przedstawicieli miasta Jastrzębie Zdrój Wojewoda Śląski podzielił RPWiK na dwie odrębne jednostki organizacyjne tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. i Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

04.09.1997r. - na mocy ustawy o gospodarce komunalnej Dz.U. nr 9/97 oraz Uchwały Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego i wpisane do Rejestru Handlowego RHB 14635 jako Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. Od momentu utworzenia Spółki, przez prawie 24 lata - do dnia 25 czerwca 2021r., funkcję Prezesa Zarządu pełnił Wiesław Blutko.

Obecnie w skład Zarządu Spółki wchodzą:

  • Marek Chrószcz - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Machowska - Bujak - Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych