do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp/aktualnosci-jrp
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności JRP

Harmonogramy aktualnie prowadzonych robót (klik)

Podpisano ostatnią umowę na roboty budowlane - Modernizacja Oczyszczalni ścieków Karkoszka II 

W dniu 17.06.2020 r. podpisano umowę w ramach postępowania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II - etap III". Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim  przy ul. Czyżowickiej 131 i stanowi kolejny etap jej modernizacji. Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu wraz z wykonaniem i ukończeniem robót obejmujących roboty budowlano-montażowe, dostawy z montażemi uruchomieniem urządzeń, roboty z zakresu AKPiA, okablowania teletechnicznego, oprogramowania, zrozruchem nowych instalacji, z uzyskaniem zakładanych parametrów.

Kontraktowa wartość robót wynosi 9 907 291,34 zł brutto. 

Wykonawca Kontraktu: Miko-Tech Sp. z o.o. ,ul. Św. Jana Pawła II 11B, 43-170 Łaziska Górne

Długość trwania kontraktu: 18 m-cy

 

Aktualnie prowadzone roboty budowlane

 

Roboty budowlane Etap III***

W ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" prowadzone są roboty budowlane w Gorzycach, Wodzisławiu Śląskim - dzielnica Kokoszyce, oraz Olzie.

Łączny postęp rzeczowy Etapu III: 30,75 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 93 % tego etapu oraz 41 %  całego Projektu.

Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III" zostało zakończone. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli poniżej:

    

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Kan. san.*
-plan
Wodociąg plan  Przepom-pownia ścieków Wykonanie
 
Zaawanso-
wanie

      (km)

     (km) (szt.) Kanalizacja (km) Wodociag sieć (km) (%)
Kontrakt nr 2a
TECHNICAL SOLUTIONS sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III

Pszowska,
Strażacka,
Norwida,
Wesoła,
Smolna,
Dołki,
Matki Teresy
z Kalkuty,
Oraczy,
Zdrojowa, 
Norwida,
Strażacka,
Wesoła,
Dołki

Liczba budynków planowanych do podłączenia:268

11,30 1,2 sieć, 0,6 przyłącza 1 10,80 1,62 96
Kontrakt nr 10
TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III

 Akacjowa,
Jesionowa,
Wierzbowa,
Klonowa,
Piaskowa
(do nr 44), Raciborska, 
Rybnicka,
 Bogumińska, Kasztanowa,
 Kozielska, Kościelna, Kopernika, Ogrodowa, Stawowa, 
Strażacka, Wiejska,  Zamkowa,

Liczba budynków planowanych do podłączenia:283

9,02 3,3 sieć, 1,0 przyłącza ___ 9,35*** 3,58 104
Kontrakt nr 11
AWT REKULTIVACE A.S.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III

Bogumińska,
Dworcowa,
Słoneczna,
Szkolna,Kościelna, Dworcowa, Stawowa,
 Wiejska, Zwycięstwa.

Liczba budynków planowanych do podłączenia:217

8,6

7,3 sieć, 2,5 przyłącza 

3 6,58 7,50 77
RAZEM 28,92 14,9 wraz z przyłączami 4 26,73 12,70 92

 

 ***Dane aktualne na dzień 01.07.2021r.

Dodatkowo wykonano ok 1,40 km przyłączy wodociągowych

** W tym 0,62 km roboty dodatkowe

*** w tym roboty dodatkowe

 

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski".

 

W wyniku znacznego wzrostu cen robót budowlanych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. od kwietnia 2018r. prowadziła starania o zwiększenie dofinansowania Projektu oraz kwoty przynanej pożyczki. Wniosek Przedsiębiorstwa spotkał się z akceptacją zarówno NFOŚiGW jak i Ministerstwa Środowiska. Po dopełnieniu wymaganych formalności dnia 12.09.2018 r. nastąpiło podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/16 pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" pomiędzy beneficjentem: Przedsiębiorstwem Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, a Instytucją Wdrażajacą - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Zmiany finansowe w Umowie o Dofinansowanie , zostały przedstawione poniżej:

 

W wyniku podpisania aneksu do Umowy o Dofinansowanie, kwota otrzymanego dofinansowania wzrosła
z 46 378 577,37 zł na 56 329 350,60 zł tj. o prawie 10 mln zł.

Starania o zwiększenie kwoty pożyczki z 15 mln zł do 19,5 mln w celu pokrycia zwiększonego wkładu własnego zakończyły się także sukcesem w dn. 16.01.2019r. podpisano aneks do umowy pożyczki oraz ustanowiono zabezpieczenie wekslowe na rzecz NFOŚiGW w Warszawie w docelowej wysokości. W połowie 2020r. wystąpiono z wnioskiem do NFOŚiGW o kolejne zwiększenie kwoty pożyczki z 19,5 mln do 25 mln oraz o wydłużenie okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 20.12.2023 r.  Wniosek o zwiększenie pożyczki  został zaakceptowany przez Zarząd NFOŚiGW i 06.11.2020 r. podpisano kolejny aneks. 

Mamy nadzieję, że zwiększone dofinansowanie pozwoli bezproblemowo zrealizować zadeklarowany zakres robót.

 

Spotkania z mieszkańcami.

W ramach działań promocyjnych z mieszkańcami z obszarów, na których rozpoczynane były roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu  pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” przeprowadzono serię spotkań.

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy jednak nie mieli możliwości
w nich uczestniczyć, poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały omówione podczas spotkań.

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu I

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2017-10-23

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2017-10-24

POBIERZ

3.

Gorzyce

2017-10-30

POBIERZ

4.

Radlin

2017-11-0

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2017-11-09

POBIERZ

 

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu II

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2018-10-15

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2018-09-18

POBIERZ

3.

Rogów

2018-09-10

POBIERZ

4.

Radlin

2018-10-01

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2018-08-22

POBIERZ

  

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu III

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Wodzisław Śląski

2019-11-06

POBIERZ

2.

Radlin

 2019-11-13

 POBIERZ

3.

Gorzyce

2019-11-18 

POBIERZ

4.

Olza

2020-02-13

POBIERZ