do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp/aktualnosci-jrp
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności JRP

 

Harmonogramy aktualnie prowadzonych robót (klik)

Podpisano kolejną umowę na budowę kanalizacji w miejscowości Olza

W dniu 20.01.2020 r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą. W ramach postępowania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III"  do wybudowania jest ok. 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków, przebudowa sieci wodociągowej o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej.

Kontraktowa wartość robót wynosi 15 506 884, 27 zł brutto. 

Prace będą realizowane w Olzie w rejonie następujących ulic: Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej, Słonecznej, Stawowej, Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej, Zwycięstwa. 

Wykonawca Kontraktu: AWT REKULTIVACE A.S. z siedzibą: Dělnická 884/41, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ 735 64, Czechy

Długość trwania kontraktu: 24 m-ce

 

 Harmonogram aktualnie prowadzonych robót (klik)

Zaawansowanie rzeczowe Projektu

Roboty budowlane Etap I***

Roboty budowlane w ramach I Etapu Projektu zostały zakończone.

Wykonano łączni: 19,22 km sieci kanalizacyjnej, Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 1 poniżej.

 

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Liczba bud.  do podł. - plan

 

Przepom-pownia ścieków Wykonanie
(szt.) (km)
Kontrakt nr 1
Budexim sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap I Jastrzębska, Jodłowa, Batalionów Chłopskich, Czarnieckiego, Jabłoniowa, Teligi 140 2 6,50
Kontrakt nr 3
INKO sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap I Głożyńska, Rymera 49 1 2,65
Kontrakt nr 5
 
ZISCO Sp. z o.o. spółka komandytowa
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap I Bohaterów Warszawy, Tetmajera 51 1 3,47
Kontrakt nr 7
INSTAD Adam Rojek
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap I Okrężna, Wyzwolenia, Jabłoniowa, Wiśniowa, Strażacka

53

___ 1,75
Kontrakt nr 9
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum-etap I Bogumińska, Kozielska, Raciborska, Stawowa, Wiejska,  96 1 4,85
RAZEM    389 5 19,22

 

* rzeczywista powykonawcza długość (bez studni) jest nieco mniejsza w stosunku do planu
Dodatkowo w ramach kontraktu nr 9 zmodernizowano ok 2,3 km sieci wodociągowej oraz przyłącza a Wykonawca przełączył 69 budynków do nowej sieci wodociągowej.

 

Roboty budowlane Etap II***

Łączny postęp rzeczowy Etapu II: 23,57  km sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 100 % tego etapu oraz 33%  całego Projektu. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 2 poniżej:

   

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Liczba bud.  do podł. - plan

 

Kanalizacja sanitarna*-plan Przepom-pownia ścieków Wykonanie
Zaawanso-
wanie

(km)

(szt.) (km) (%)
Kontrakt nr 2
ZISCO sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap II

Poprzeczna, Starowiejska

52 2,11 1 2,26 107*
Kontrakt nr 4
SIB s.c
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap II

Głożyńska, Rymera, Wawrzyńczyka

115 4,75 1 4,85 102**
Kontrakt nr 6
Konsorcjum
ZISCO sp. z o.o.
ZISCO Sp. z o.o. spółka komandytowa
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap II

Bohaterów Warszawy, Boya-Żeleńskiego, Krucza, Nowa, Orlovska, Skowronków, Tygrysia

165 4,45 ___ 4,40 100*
Kontrakt nr 8
ZISCO sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap II

Długa, Fiołkowa, Krakusa, Rzemieślnicza, Strażacka, Wyzwolenia

55 2,48 1 2,44* 98*
Kontrakt nr 12
Budexim sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów

Krzywa, Palarni, Polna, Powstańców, Rogowiec, Sportowa, Wytrzęsów, Wyzwolenia, Dołki

273 9,68 ___ 9,62 99*
RAZEM 660 23,47 3 23,57 100


* rzeczywista powykonawcza długośc bez studni

** z uwzględnieniem robót dodatkowych

Roboty budowlane Etap III***

Łączny postęp rzeczowy Etapu II: 4,47 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 19 % tego etapu oraz 6 %  całego Projektu. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 3 poniżej:

   

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Liczba bud.  do podł. - plan

 

Kanalizacja sanitarna*
-plan
Wodociąg plan  Przepom-pownia ścieków Wykonanie
 
Zaawanso-
wanie

      (km)

     (km) (szt.) Kanalizacja (km) Wodociag (km) (%)
Kontrakt nr 2a
TECHNICAL SOLUTIONS sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III

Pszowska,
Strażacka,
Norwida,
Wesoła,
Smolna,
Dołki,
Matki Teresy
z Kalkuty,
Oraczy,
Zdrojowa, 
Norwida,
Strażacka,
Wesoła,
Dołki

247 11,3 1,8 2 2,10 0 19
Kontrakt nr 4a
SIB s.c
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III

Os. Zacisze
(Rymera, Wawrzyńczyka),
Kominka, 
Rybnicka,
Korfantego nr 80

59 3,4 ___ 2 1,73 0 51
Kontrakt nr 10
TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III

 Akacjowa,
Jesionowa,
Wierzbowa,
Klonowa,
Piaskowa
(do nr 44), Raciborska, 
Rybnicka,
 Bogumińska, Kasztanowa,
 Kozielska, Kościelna, Kopernika, Ogrodowa, Stawowa, 
Strażacka, Wiejska,  Zamkowa,

250 9,02 3,3 ___ 0,64 0 7
RAZEM     556 23,72 5,10 4 4,47 0 19

 

 ***Dane aktualne na dzień 27.01.2020r.

Sumaryczny postęp rzeczowy I, II i III etapu Projektu to: 47,26 km sieci kanalizacyjnej co stanowi łącznie ok. 67 % zakresu sieci całego Projektu.

 

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski".

 

W wyniku znacznego wzrostu cen robót budowlanych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. od kwietnia 2018r. prowadziła starania o zwiększenie dofinansowania Projektu oraz kwoty przynanej pożyczki. Wniosek Przedsiębiorstwa spotkał się z akceptacją zarówno NFOŚiGW jak i Ministerstwa Środowiska. Po dopełnieniu wymaganych formalności dnia 12.09.2018 r. nastąpiło podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/16 pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" pomiędzy beneficjentem: Przedsiębiorstwem Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, a Instytucją Wdrażajacą - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Zmiany finansowe w Umowie o Dofinansowanie , zostały przedstawione poniżej:

 

W wyniku podpisania aneksu do Umowy o Dofinansowanie, kwota otrzymanego dofinansowania wzrosła z 46 378 577,37 zł na 56 329 350,60 zł tj. o prawie 10 mln zł.

Starania o zwiększenie kwoty pożyczki z 15 mln zł do 19,5 mln w celu pokrycia zwiększonego wkładu własnego zakończyły się także sukcesem w dn. 16.01.2019r. podpisano aneks do umowy pożyczki oraz ustanowiono zabezpieczenie wekslowe na rzecz NFOŚiGW w Warszawie w docelowej wysokości.

Mamy nadzieję, że zwiększone dofinansowanie pozwoli bezproblemowo zrealizować zadeklarowany zakres robót.

 

Spotkania z mieszkańcami.

W ramach działań promocyjnych z mieszkańcami z obszarów, na których rozpoczynane były roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu  pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” przeprowadzono serię spotkań.

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy jednak nie mieli możliwości
w nich uczestniczyć, poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały omówione podczas spotkań.

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu I

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2017-10-23

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2017-10-24

POBIERZ

3.

Gorzyce

2017-10-30

POBIERZ

4.

Radlin

2017-11-0

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2017-11-09

POBIERZ

 

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu II

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2018-10-15

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2018-09-18

POBIERZ

3.

Rogów

2018-09-10

POBIERZ

4.

Radlin

2018-10-01

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2018-08-22

POBIERZ

  

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu III

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Wodzisław Śląski

2019-11-06

POBIERZ

2.

Radlin

 2019-11-13

 POBIERZ

3.

Gorzyce

2019-11-18 

POBIERZ

4.

Olza

2020-02-13

POBIERZ