POIiŚ oraz EFRR

Nasz zespół

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno - organizacyjnej.

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni:

  • MAO (Measure Authorising Officer), oraz
  • Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" pełni pan Marek Chrószcz - Prezes Zarządu (sekretariat: e-mail: , tel. (32) 455 26 34 wew. 332), który między innymi reprezentuje Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW) w sprawach związanych z realizacją Umowy o dofinansowanie. Prezes Zarządu bezpośrednio nadzoruje działania Jednostki Realizującej Projekt (dział PWiK Sp. z o.o.)

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) - to zespół pracowników branż technicznych, finansowych i organizacyjnych odpowiedzialnych za całościową realizację Projektu. Na czele działu stoi kierownik - Patrycja Czogała-Obrusnik (tel. (32) 455 26 34 wew. 372, e-mail: ) oraz jego zastępca Marcin Kawalerowicz (tel. (32) 455 26 34 wew. 370, e-mail: ).

 

Podstawowym zadaniem zespołu jest:

  • przygotowanie Projektu od strony formalno-prawnej, technicznej i organizacyjnej,
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • nadzór inwestorski nad wdrażaniem wszystkich zadań inwestycyjnych oraz pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych branż a także pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC,
  • współpraca z wykonawcami wszystkich zadań, które będą realizowane w ramach Projektu,
  • obsługa mieszkańców z terenu objętego inwestycją oraz podejmowanie czynności związanych z osiągnięciem zakładanego efektu ekologicznego Projektu ( podłączenia do kanalizacji),
  • zapewnienie płynności finansowej projektu poprzez wnioskowanie i rozliczanie środków dotacyjnych z Unii Europejskiej oraz środków pożyczkowych z NFOŚiGW,
  • realizacja zadań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych w ramach Projektu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami Funduszu Spójności,
  • całościowe rozliczenie końcowe efektu rzeczowego i ekologicznego Projektu.

 

Chcesz się z Nami skontaktować? KLIKNIJ TUTAJ !

do góry