• BiP
 • język migowy
 • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/STREFA KLIENTA/Aglomeracja Wodzisław Śląski.

Aglomeracja Wodzisław Śląski.

Aglomeracja została przyjęta Uchwałą nr VIII/32/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wodzisław Śląski.

Obszar Aglomeracji Wodzisław Śląski

Wskazany obszar pozwala na uzyskanie informacji, czy określona nieruchomość znajduje się w obszarze aglomeracji czy poza obszarem aglomeracji (kanalizacyjnej).

 Dla kogo istotna może być informacja o granicach aglomeracji

 1.  Dla mieszkańców lub inwestorów w celu określenia możliwości lub obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnie lub tłocznie poprzez przydomową przepompownię ścieków).
   
 2. Dla właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków

  Zgodnie z §11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r.:
  „Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  (…)

  2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

   

 3. Dla przewoźników
  Zgodnie z art. 9o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 13 września 1996 r. ze zmianami, podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Natomiast zgodnie z art. 9o ust. 3 pkt 4a powyższej ustawy, sprawozdanie zawiera „informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: 

 a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

 b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;”

Co to jest aglomeracja (kanalizacyjna)?

To teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu.

Dlaczego wyznaczamy aglomerację kanalizacyjną i jakie są wymogi prawne w tym zakresie?

Prawidłowa identyfikacja aglomeracji, ich granice i obszar mają zasadniczy wpływ na wyposażanie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz realizację przez gminy zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego w części dotyczącej dyrektywy ściekowej. W celu właściwego wyznaczenia aglomeracji należy spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (dalej: rozporządzenie aglomeracyjne).

Więcej informacji

Jak wyznacza się obszar aglomeracji kanalizacyjnej?

Jedną z najistotniejszych kwestii przy wyznaczaniu aglomeracji jest wzięcie pod uwagę, że budowa nowej sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, jak również powinien zostać osiągnięty odpowiedni wskaźnik koncentracji stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik ten wynosi 120 osób/km. Dopuszcza się budowę sieci kanalizacyjnej na obszarach o niższym wskaźniku koncentracji - nie mniejszym niż 90 osób/km sieci, ale tylko w przypadkach ściśle określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym (§ 3 ust. 5). Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem aglomeracyjnym, przy wyznaczaniu wskaźnika koncentracji nie wlicza się RLM z sektora przemysłowego.