do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/zalatw-sprawe/budowa-przylacza-wodociagowego-i-przylacza-kanalizacyjnego
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

 1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia
  W celu wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy w pierwszej kolejności złożyć w PWiK Sp. z o.o. wypełniony wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia.
  Na podstawie złożonego wniosku PWiK Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne przyłączenia (bezpłatnie).
 2. Opracowanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wod-kan.
  Na podstawie wydanych przez PWiK Sp. z o.o. warunków technicznych przyłączenia należy opracować:
 1. plan sytuacyjny przyłącza, jeżeli przyłącze wykonywane jest w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn.zm.), sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. na mapie do celów projektowych), plan sytuacyjny powinien zawierać odpowiednie szkice lub rysunki oraz krótki opis sposobu wykonania robót budowlanych, lub

 2. projekt przyłącza wraz z zagospodarowaniem działki lub terenu, wraz z opisem technicznym, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli przyłącze wykonywane jest w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn.zm.), tj. w przypadku, gdy budowa przyłącza zgłaszana jest do Starostwa Powiatowego.

 

Opracowanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wod-kan można zlecić PWiK Sp. z o.o. Do wniosku o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego/projektu należy dołączyć następujące dokumenty:

   • szkic orientacyjny,
   • mapa do celów projektowych,
   • plan zagospodarowania działki wraz z rzutem piwnic lub parteru budynku,
   • warunki techniczne przyłączenia do sieci wod - kan,
   • inne dokumenty wymagane przez PWiK Sp. z o.o.,

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów zostanie spisana umowa na opracowanie planu sytuacyjnego/projektu. PWiK Sp. z o.o. wykonuje plany sytuacyjne/projekty przyłączy tylko na terenie swojej działalności.

CENNIK ZA OPRACOWANIE PLANU SYTUACYJNEGO LUB PROJEKTU PRZYŁĄCZA

CENNIK ZA UZGODNIENIA

Szczegółowych informacji dotyczących opracowania planów sytuacyjnych/projektów przyłączy wod-kan udziela Biuro Obsługi Klienta tel. 32 455 26 34 wew 364, 366 lub 349 w dni: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz od 7:00 do 15:00 oraz czwartek od 7:00 do 17:00


3. Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

 

Zainteresowany budową przyłącza może zlecić jego wykonanie:

a. PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, przy czym zlecenie może obejmować wykonanie przyłącza wraz z robotami ziemnymi lub wyłącznie roboty montażowe (niższe koszty).


Zlecając wykonanie przyłącza należy złożyć następujące dokumenty :

 1. Plan sytuacyjny/projekt przyłącza.
 2. Wypełniony wniosek o wykonanie przyłącza

 

b. w przypadku przyłączy wodociągowych, innemu podmiotowi, posiadającemu aktualne badania sanitarno — epidemiologiczne pracowników zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018r. poz.151)

c. w przypadku przyłączy kanalizacyjnych innemu podmiotowi lub wykonać przyłącze samodzielnie 

 

W przypadkach b) i c) inwestor zobowiązany jest przed wykonaniem przyłącza zlecić do PWiK Sp. z o.o. nadzór branżowy wraz z wykonaniem wcinki.

 

W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego do tymczasowej studni wodomierzowej (np. na czas budowy) inwestor winien o ile tak przewiduje projekt, z chwilą zakończenia inwestycji przedłużyć przyłącze wodociągowe (przenieść zestaw wodomierzowy ze studni do budynku) składając do PWiK Sp. z o. o wypełnione zlecenie wykonania przedłużenia przyłącza.

 

CENNIK - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

CENNIK - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

 

Szczegółowych informacji w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych udziela pan Krystian Przewdzing tel. 32 4552634 wew. 356 lub kom. 500 043 412

Szczegółowych informacji w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych udziela pan Tomasz Tomaszewski tel. 32 4556043 wew.225 lub kom. 785750002

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek o określenie warunków przyłączenia.pdf 2020-10-13 328.19KB pobierz plik: Wniosek o określenie warunków przyłączenia.pdf
pdf Wniosek o uzgodnienie.pdf 2019-06-29 314.49KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie.pdf
pdf Wniosek o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wcinki i zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków 2020-06-01 801.68KB pobierz plik: Wniosek o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wcinki i zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków
pdf Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego wcinki i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę 2020-06-01 807.36KB pobierz plik: Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego wcinki i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
pdf wniosek o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego/projektu.pdf 2020-06-01 600.29KB pobierz plik: wniosek o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego/projektu.pdf