POIiŚ oraz EFRR

O Projekcie

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski"

Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zasadniczym zadaniem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, który pozwoli na efektywne usuwanie zanieczyszczeń biogennych z wody (pierwiastki z grupy azotu i fosforu które mają negatywny wpływ na życie roślin, zwierząt i człowieka).

Priorytetem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Wodzisław Śląski. Działania objęte Projektem umożliwiają likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu wodno-ściekowego.

Budowa sieci kanalizacyjnej obejmie takie miasta i gminy jak:

 • Wodzisław Śląski,
 • Radlin
 • Rydułtowy,
 • Marklowice,
 • Gorzyce.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi:

 • Podłączenie do systemu kanalizacji 6.058 mieszkańców oraz przyjęcie ścieków z obiektów użyteczności publicznej - planowana liczba RLM (równoważna liczba mieszkańców) wynosi 1.730.
 • Oszczędność wody, poprzez zapobieganie stratom wody z sieci wodociągowej, likwidację nieszczelności i poprawę stanu technicznego sieci wodociągowej.

Efektem powyższych działań będzie:

 • Polepszenie stanu środowiska naturalnego.
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.
 • Poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem.
 • Zmniejszenie uciążliwości związanych z wywozem nieczystości beczkowozami.
 • Poprawa warunków życia mieszkańców Aglomeracji Wodzisław Śląski.
 • Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

Źródła finansowania projektu 

Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” jest finansowane w największej mierze z ze środków UE - to właśnie dzięki nim możecie Państwo podłączyć swoje nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu, mamy nadzieję, że Wasz komfort życia jak i Waszych bliskich ulegnie poprawie. 

 

 

   

do góry