do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/O NAS/Główne obiekty spółki/Oczyszczalnia ścieków Karkoszka II

Oczyszczalnia ścieków Karkoszka II

oczyszczalnia ścieków karkoszka 2Oczyszczalnia ścieków “Karkoszka II” zlokalizowana jest w południowej części Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Czyżowickiej 131.

Oczyszczalnia została zmodernizowana w roku 2004 oraz 2015 i obecnie oczyszcza ścieki dopływające systemem kanalizacyjnym z gmin: Wodzisław Śląski, Radlin, Marklowice i Gorzyce. Ponadto oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Zakres ostatniej modernizacji dotyczył rozbudowy linii osadowej i miał na celu zwiększenie przepustowości poprzez dobudowanie dgugiej linii. Dodatkowo zmiejszono uciążliwość zapachową tej części oczyszczalni. Dzięki wybudowaniu drugiej komory fermentacyjnej wzrosła produkcja biogazu, co daje wymierne korzyści w postaci produkcji własnej energii elektrycznej i cieplnej.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 15 000 m3/dobę. Technologia oczyszczania ścieków to procesy mechaniczno-biologiczne z niewielkim udziałem procesów chemicznych.
Kluczowym procesem oczyszczania ścieków jest biologiczne oczyszczanie prowadzone w reaktorach osadu czynnego. Proces ten to klasyczny układ BARDENPHO noszący nazwę A2/O. W reaktorach biologicznych, w wyniku działalności mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzą zintegrowane procesy usuwania związków węgla organicznego, azotu i fosforu. Dla uzupełnienia strącania związków fosforu stosuje się koagulant PIX.

Ważnym elementem działalności oczyszczalni jest przeróbka, wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków, osadów ściekowych. Zastosowana technologia tlenowo-beztlenowej stabilizacji osadu jest nowoczesną metodą stosowaną z powodzeniem w wielu krajach. W Polsce należy jednak do wyjątków.
W procesie dwustopniowej fermentacji osad w pierwszym stopniu poddawany jest krótkotrwałej tlenowej stabilizacji w temp. 56 - 60 st.C. Zastosowanie tak wysokich temperatur pozwala na pełną higienizację osadu. W drugim stopni następuje beztlenowa mezofilna fermentacja osadu, w wyniku, której pozyskiwany jest biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Zastosowanie nowoczesnych procesów oczyszczania pozwala na uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym, tj.:

  • BZT5 - 15 mg/l
  • ChZT - 125 mg/l
  • zawiesina ogóna - 35 mg/l
  • azot ogólny - 15 mg/l
  • fosfor ogólny - 2 mg/l

Prowadzone przez zakładowe laboratorium analizy ścieków oczyszczonych oraz wód odbiornika, którym jest rzeka Leśnica, wykazują, że wprowadzanie oczyszczonych ścieków nie ma negatywnego wpływu na wody powierzchniowe. 

W budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków Karkoszka II mieszczą się:

  • Dział oczyszczalni ścieków i laboratorium
  • Dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków
  • Dział utrzymania ruchu