• BiP
 • język migowy
 • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/STREFA KLIENTA/Informacja konsumencka

Informacja konsumencka

 

 Działając na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 287 z późn.zm) podajemy do wiadomości Nabywcy usług (Usługobiorcy) będącego konsumentem tj. osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą usług (Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, poniższe informacje:

 

Przedmiot świadczenia

Przedmiotem świadczenia usług:

 1. jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na warunkach określonych w zezwoleniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028 z póź.zm), zwanej dalej „ustawą zzwizoś”. Szczegółowa informacja o jakości dostarczanej wody, w tym o jej twardości, publikowana jest na stronie internetowej Usługodawcy (t.j.www.pwik-wodzislaw.pl.) i aktualizowana na bieżąco po uzyskaniu stosownych wyników badań laboratoryjnych.
 2. Udzielanie informacji o przebiegu sieci wod-kan, wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji.
 3. Usługi wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz inne usługi wykonywane na zlecenie odbiorcy, zgodnie z przedmiotem działalności określonym w KRS Usługodawcy.

 

Sposób kontaktowania się z Usługobiorcą

Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcą bezpośrednio, w siedzibie Usługodawcy w godzinach od poniedziałku do środy w godz. od 7ºº do 15ºº, czwartek od 7ºº do 17 ºº, piątek od 7ºº do 13 ºº oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności poczty elektronicznej oraz telefonów. W sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa, w tym umowa, Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcą przy zastosowaniu formy pisemnej (listownie).

 

Dane Usługodawcy

Usługodawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 15, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106055, NIP 647-20-74-552, wysokość kapitału zakładowego: 171.796.135,00 zł, prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji:

 1. Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim nr MZWiK.6431-1/2002 z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 2. Wójta Gminy Kornowac nr 0154/1/2010 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 3. Wójta Gminy Gaszowice nr GPIZP.7021.31.2019 z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 4. Wójta Gminy Lyski nr 2/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 5. Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój nr 1/2019 z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 6. Wójta Gminy Lubomia nr RI.630-00003-2019 z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 7. Prezydenta Miasta Rybnika nr GK.631.3.2019 z dnia 9 września 2019r. w sprawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 8. Burmistrza Miasta Pszów nr AIR.7031.1.1.2019 z dnia 18 września 2019r. w sprawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

Dane adresowe i kontaktowe Usługodawcy

Siedzibą Usługodawcy jest: ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski.

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu do siedziby : 32 455 26 34*

Numer telefonu do zgłaszania awarii:

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 32 455 18 40*

*opłata jak za połączenie standardowe, ponoszona przez wybierającego numer wg cennika właściwego jego operatora.

Adres dla potrzeb składania reklamacji przez Usługobiorcę

Pisma należy kierować na adres ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski. Osobiście zgłoszeń można dokonywać przy ul. Marklowickiej 15, 44-300 Wodzisław Śląski.

 

 Cena za świadczenie usług wraz z podatkami

Taryfy stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie działania Usługodawcy dla poszczególnych grup Odbiorców, zgodnie z okresem obrachunkowym i zapisami umowy są zatwierdzane są przez organ regulacyjny zgodnie z art. 24b ustawy zzwizoś.

Taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmujące:

- ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - stosowane w rozliczeniach za ilość pobranej wody i ilość odprowadzanych ścieków w okresie obowiązywania umowy;

- stawki opłat abonamentowych - naliczane Odbiorcy odrębnie dla usługi dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków - w zależności od długości okresu rozliczeniowego i bez względu na ilość pobranej wody i ilość odprowadzanych ścieków, a także  w przypadku braku poboru wody lub odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania umowy.

Usługodawca udostępnia bezpłatnie cennik opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych w rozliczeniach z Odbiorcami (wyciąg z obowiązujących taryf):

 1. a) w formie pisemnej w siedzibie Usługodawcy lub
 2. b) w formie elektronicznej na stronie internetowej Usługodawcy.

Cenę łączną za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oblicza się na podstawie wskazań ilości zużycia wody i odprowadzonych ścieków (lub średniej ilości zużycia wody i odprowadzonych ścieków, przyjętej na potrzeby rozliczeń w przypadku niesprawności wodomierza) oraz obowiązującej jednostkowej ceny taryfowej dla grupy, do której przynależy Odbiorca. W skład ceny łącznej wlicza się również wartość opłat abonamentowych wg stawek ustalonych w zależności od rodzaju usługi i podstawy ustalenia rozliczenia oraz od częstotliwości prowadzonych rozliczeń.

W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość pobranej wody ustala się na podstawie norm ryczałtowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  (Dz.U. z 2002r. nr 8 poz. 70).

Usługodawca udostępnia bezpłatnie cennik opłat za usługi dodatkowe, świadczone przez Usługodawcę:

 1. a) w formie pisemnej w siedzibie Usługodawcy lub
 2. b) w formie elektronicznej na stronie internetowej Usługodawcy.

Wszystkie podawane w cennikach ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT (wysokość podatku od towarów i usług naliczana jest zgodnie ze stawkami obowiązującymi na dzień wystawienia odpowiedniego rachunku).

Cena łączna za wykonane usługi zależy od rodzaju wykonanej usługi i jest każdorazowo określana na zleceniu lub w zawartej umowie, na podstawie sporządzonej kalkulacji.

 

Sposób i termin zapłaty

Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki lub inne usługi w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób lub też w innym terminie wynikającym z Umowy/Zlecenia na realizację innych usług. Zgłoszenie roszczeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty, zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 luty 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.z 2018 poz.472 z późn. zm.).

Usługobiorca może dokonać zapłaty :

 1. a) gotówką w kasie w siedzibie przedsiębiorstwa bez żadnych dodatkowych opłat prowizyjnych;
 2. b) przelewem na numer rachunku bankowego Usługodawcy, indywidualnie nadany dla każdego Usługobiorcy i wskazany na fakturze - ewentualne opłaty prowizyjne są niezależne od Usługodawcy. Koszty związane z wykonaniem przelewu na numer rachunku bankowego Usługodawcy ponosi Usługobiorca zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, w którym Usługobiorca prowadzi swój rachunek bankowy.
 3. c) poprzez utworzenie tzw. „polecenia zapłaty”, które polega na pobraniu z rachunku bankowego Usługobiorcy należnej kwoty; podstawą do skorzystania z tej formy płatności jest podpisanie "Zgody na obciążenie rachunku" i dostarczenie go właściwemu bankowi.

W szczególnie uzasadnionej sytuacji Usługodawca może rozłożyć płatność za wykonaną usługę na raty, których wysokość i termin zapłaty wskazany jest na piśmie przez Usługodawcę.

 

Termin związania ceną

Rozliczanie należności za usługi związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków następuje na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Określone w taryfach ceny i stawki opłat obowiązują nieprzerwanie do czasu ustalenia nowych cen i stawek opłat taryfowych zgodnie z art. 24b ustawy zzwizoś. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. Taryfy zatwierdzone przez organ regulacyjny lub taryfa tymczasowa określona przez organ regulacyjny wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Usługodawca zamieszcza zatwierdzoną taryfę lub taryfę tymczasową lub taryfę, która weszła w życie w trybie art. 24f ustawy na swojej stronie internetowej. Taryfy obowiązują Nabywcę bez potrzeby odrębnego powiadomienia.

Zmiana taryf nie wymaga zmiany zawartej umowy, jednakże Usługobiorca ma prawo jej wypowiedzenia, które należy dokonać na piśmie.

Rozliczenie należności za inne usługi następuje w terminach wynikających z Umów/Zleceń.

 

Sposób i termin spełnienia świadczenia usług przez Usługodawcę

Usługodawca jest zobowiązany do stałego świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy na warunkach określonych w zawartej z Usługobiorcą umowie. Rozliczenia z tytułu wykonania innych usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy będą następowały w okresach rozliczeniowych stosownie do ustaleń zawartych w umowie z poszczególnym Usługobiorcą. Ustalenie ilości sprzedanej wody będzie następować na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków ustalana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równa ilości pobranej wody z możliwością pomniejszenia o ilość wody zużytej bezpowrotnie. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego, lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Usługobiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Usługobiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia przez Obwodowy Urząd Miar.

Sposób i termin spełnienia świadczenia z innych usług jest określany w treści umów/zleceń zawieranych z poszczególnymi Usługobiorcami.

 

Sposób rozpatrywania reklamacji

Usługobiorca oraz osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci ma prawo wnoszenia do Usługodawcy reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym w szczególności ilości i jakości świadczonych usług, wysokości opłat za takie usługi, funkcjonowania przyrządów pomiarowych niezależnie od ich własności. Reklamacja może być zgłaszana w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, e-mail, pisemnie itp.)

Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia w formie pisemnej zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygania spraw spornych w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Usługobiorca może domagać się od Usługodawcy obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej jakości. Wielkość obniżenia należności wynikać będzie z ilości wody dostarczonej w okresie trwania zakłócenia i określona zostanie przez strony w stosownym protokole.

W przypadku wniosku Usługobiorcy o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, termin rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu wykonania ekspertyzy wodomierza przez Obwodowy Urząd Miar.

Zgłoszenia przez Usługobiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Usługobiorcy usług zwraca się ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Usługodawca dokonuje zwrotu nadpłaty na konto Usługobiorcy wskazane przez Usługobiorcę lub kasie Usługodawcy.

 

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługobiorca usług może zdecydować się na dochodzenie polubownego rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą związanego ze sprzedażą towaru przed jednym ze stałych sądów polubownych specjalizujących się w sprawach konsumenckich.
 2. Usługobiorca może skorzystać z postępowania mediacyjnego uregulowanego szczegółowo w przepisach art. 1831 -18315 Kodeksu postępowania cywilnego
 3. Jednym ze sposobów pozasądowego rozpatrywania sporów jest postępowanie przed stałym sądem polubownym, które to sądy działają przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, zgodnie z ich regulaminami (Dz.U. z 2020r. poz. 1706 z późn.zm.).
 4. Usługobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Poniżej przedstawione informacje (zasady) mają z konieczności charakter skrótowy i generalny oraz nie muszą być stosowane przez wszystkie stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej. W związku z tym wskazane jest, aby Usługobiorca usług przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy postępowania zapoznał się z regulaminem sądu polubownego, do którego zamierza wystąpić o polubowne rozparzenie sporu.

Aby wystąpić z wnioskiem o mediację do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy uprzednio wyczerpać tryb postępowania reklamacyjnego stosowanego przez Usługodawcę. W celu wszczęcia postępowania wskazane jest (aczkolwiek nie jest to wymóg konieczny) wypełnienie formularza opracowanego przez wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlowej, tj. wzoru wniosku o mediację. Wniosek o mediację należy kierować do tego inspektoratu, na którego terenie znajduje się siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Usługodawcy będącego w sporze z Usługobiorcą (Konsumentem). Po otrzymaniu wniosku o mediację wojewódzki inspektor zapoznaje Usługodawcę z roszczeniem Konsumenta, przedstawia przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie i ewentualnie składa propozycję polubownego zakończenia sporu. Jeżeli Usługodawca wyrazi zgodę na mediację dochodzi do wszczęcia właściwego postępowania mediacyjnego. W trakcie postępowania wojewódzki inspektor może wyznaczyć Sprzedawcy określony termin zajęcia stanowiska w sprawie sposobu zakończenia sporu z Usługobiorcą. Jeśli w wyznaczonym terminie sprawa nie zostanie polubownie zakończona lub co najmniej jedna ze stron oświadczy, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy, wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego.

W sprawach spornych dotyczących:

 1. odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez Usługodawcę,
 2. odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci

Usługobiorca może wnioskować o rozstrzygnięcie do organu regulacyjnego - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice. Rozstrzygnięcie sporu będzie następowało w drodze decyzji. Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

 1. zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
 2. przywrócenia dostawy wody;
 3. otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
 4. przyłączenia do sieci.

Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Obowiązek dostarczenia towarów bez wad

Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad, tj. w przypadku dostawy wody - o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz o ciśnieniu i w ilości ustalonych w zawartej umowie, a w przypadku odbioru ścieków - w sposób niezawodny i w ilości określonej w zawartej umowie.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została określona w przepisach wykonawczych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Usługodawca informuje, że do działań w zakresie świadczenia usług dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Usługodawcy, w zależności od miejsca świadczenia usługi, stosuje się:

 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim przyjęty uchwałą nr III/21/2019 Zgromadzenia MZWiK z dnia 12 czerwca 2019r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 5339 z dnia 19 lipca 2019r.
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój przyjęty uchwałą nr XV.99.2019 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 26 września 2019r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 6679 z dnia 7 października 2019r.
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Kornowac przyjęty uchwałą nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 stycznia 2021r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 867 dnia 3 luty 2021r.
 4. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gaszowice przyjęty uchwałą nr BR.0007.3.20.2018 Rady Gminy Gaszowice z dnia 19 grudnia 2018r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 8250 z dnia 27 grudnia 2018r.
 5. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Lubomia przyjęty uchwałą nr V/32/2019 Rady Gminy Lubomia z dnia 7 lutego 2019r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 1396 z dnia 13 lutego 2019r.
 6. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Lyski przyjęty uchwałą nr RG.0007.84,2019 Rady Gminy Lyski z dnia 11 lipca 2019r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 5283 z dnia 16 lipca 2019r.
 7. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Pszów przyjęty uchwałą nr XI/45/2011 Rady Miasta Pszów z dnia 31 maja 2011r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 185 pod poz. 3469 z dnia 23 sierpnia 2011r.
 8. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Rybnika przyjęty uchwałą 711/XLIII/2021 Rady Miasta Rybnik z dnia 23 września 2021r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 6195 z dnia 4 października 2021r.

Usługi wykonywane na zlecenie na podstawie pisemnego wniosku lub zlecenia osoby zainteresowanej realizowane są na warunkach uzgodnionych w umowie, w której zawarte są informacje dotyczące właściwości poszczególnych prac/towarów. W zależności od przedmiotu umowy, do zawieranych umów mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego odpowiednie ze względu na przedmiot zawieranej umowy. W każdym przypadku Usługodawca jest jednak zobowiązany do wykonania zobowiązania bez wad.

 

Treść usług posprzedażnych i gwarancji

Usługodawca nie udziela odrębnej gwarancji, gdyż jakość wody jest określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość świadczonych usług określają obowiązujące przepisy merytorycznie regulujące daną usługę oraz zawarte między stronami umowy.

 

Czas trwania umowy oraz prawo rozwiązania umowy

Umowa o świadczenie usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Czas trwania umowy określają strony, stosownie do poczynionych między sobą uzgodnień.

Umowa może być rozwiązana za zgodą stron, w każdym czasie, na podstawie porozumienia stron.

Odbiorca usług może rozwiązać umowę w drodze jej wypowiedzenia, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Aby skorzystać z prawa do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, odbiorca usług musi poinformować przedsiębiorstwo o swojej decyzji przez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo złożone w siedzibie przedsiębiorstwa, pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu, za zgodą obu stron.

Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, wyłącznie w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 8 ustawy zzwizoś.

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj
pdf informacja kosumencka.pdf 2023-09-01 1.06MB pobierz plik: informacja kosumencka.pdf drukuj plik: informacja kosumencka.pdf