• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/STREFA KLIENTA/Rozstrzyganie spraw spornych

Rozstrzyganie spraw spornych

Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcami usług

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019r. poz. 1437 z późn.zm.), w sprawach spornych dotyczących:

  1. odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
  2. odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci

strona może wnioskować o rozstrzygnięcie do organu regulacyjnego - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice. Rozstrzygnięcie sporu będzie następowało w drodze decyzji, zgodnie z przepisami ustawy.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

  1. zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
  2. przywrócenia dostawy wody;
  3. otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
  4. przyłączenia do sieci.

Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.