• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/STREFA KLIENTA/Złożenie reklamacji

Złożenie reklamacji

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności ilości i jakości świadczonych usług, wysokości opłat za takie usługi, funkcjonowania przyrządów pomiarowych niezależnie od ich własności.

Reklamacja może być zgłaszana w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, e-mail, pisemnie itp.)

Reklamacja pisemna powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację
  • przedmiot reklamacji
  • uzasadnienie
  • informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia w formie pisemnej zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Przedsiębiorstwo wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji w przypadku zaniechania udostępniania nieruchomości przez odbiorcę.