do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/ZAŁATW SPRAWĘ/Złożenie reklamacji

Złożenie reklamacji

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Reklamacja może zostać wniesiona w przypadku dostawy wody o nieodpowiednich parametrach, zastrzeżeń co do wysokości opłat naliczonych na fakturze lub wysokości wskazań wodomierza, a także w przypadku, gdy Odbiorca poniósł szkodę w wyniku działalności Przedsiębiorstwa.

Reklamacje powinny być zgłaszane telefonicznie, pod całodobowym numerem telefonu 032 455 18 40 lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia dającego podstawy do zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie, reklamacja winna być wniesiona na piśmie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

Reklamacja pisemna powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę oraz adres zgłaszającego
  • przedmiot reklamacji
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
  • podpis zgłaszającego

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Rozpatrzenie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej złożenia, a w przypadku zlecanych ekspertyz do czasu ich otrzymania. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności za świadczone usługi

Klient, który nie zgadza się ze wskazaniami wodomierza, może wnioskować o jego wymianę i oddanie go do do ekspertyzy, którą przeprowadza jednostka do tego uprawniona. W przypadku, gdy przeprowadzona ekspertyza wodomierza nie potwierdzi jego niesprawności, koszty związane z jej przeprowadzeniem pokrywa zgłaszający reklamację.