do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/ZAŁATW SPRAWĘ/Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

 1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia
  W celu wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy w pierwszej kolejności złożyć w PWiK Sp. z o.o. wypełniony wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia.
  Na podstawie złożonego wniosku PWiK Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne przyłączenia (bezpłatnie).

 

 1. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego przyłącza wod-kan.
  Na podstawie wydanych przez PWiK Sp. z o.o. warunków technicznych przyłączenia należy opracować projekt budowlano - wykonawczy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

  Projekt może zostać opracowany przez:

  1. biuro projektów PWiK Sp. z o.o
   Do zlecenia na wykonanie projektu należy dołączyć następujące dokumenty:
   • szkic orientacyjny,
   • mapa do celów projektowych,
   • plan zagospodarowania działki wraz z rzutem piwnic lub parteru budynku,
   • warunki techniczne przyłączenia do sieci wod - kan,
   • inne dokumenty wymagane przez projektanta,

    Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów zostanie spisana umowa na opracowanie projektu. PWiK Sp. z o.o. wykonuje projekty przyłączy tylko na terenie swojej działalności.

    CENNIK

  2. projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.
   W takim przypadku projekt należy, uzgodnić z PWiK Sp. z o.o.
   W tym celu należy złożyć w PWiK Sp. z o.o. wypełniony wniosek o uzgodnienie projektu

   CENNIK

   Szczegółowych informacji dotyczących projektowania przyłączy wod-kan udziela Biuro Obsługi Klienta tel. 32 455 26 34 wew 364, 366 lub 349 od poniedziałku do piatku w godz 7-00 do 17-00.

 2. Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
  Zainteresowany budową przyłącza może zlecić jego wykonanie:

  1. w przypadku przyłączy wodociągowych PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, przy czym zlecenie może obejmować wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z robotami ziemnymi lub wyłącznie roboty montażowe (niższe koszty).
    
   1. Zlecając wykonanie przyłącza wodociągowego należy złożyć następujące dokumenty :
    1. Projekt budowlano — wykonawczy przyłącza wodociągowego.
    2. Wypełnione zlecenie wykonania przyłącza

  2. w przypadku przyłączy wodociągowych innemu podmiotowi posiadającemu aktualne badania sanitarno — epidemiologiczne pracowników zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008.234.1570)

  3. w przypadku przyłączy kanalizacyjnych innemu podmiotowi lub wykonać przyłącze samodzielnie 

W przypadkach b) i c) inwestor zobowiązany jest przed wykonaniem przyłącza zlecić nadzór branżowy wraz z wykonaniem wcinki do PWiK Sp. z o.o.

W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego do tymczasowej studni wodomierzowej (np. na czas budowy) inwestor winien o ile tak przewiduje projekt, z chwilą zakończenia inwestycji przedłużyć przyłącze wodociągowe (przenieść zestaw wodomierzowy ze studni do budynku) składając do PWiK Sp. z o. o wypełnione zlecenie wykonania przedłużenia

Szczegółowych informacji w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych udziela pan Krystian Przewdzing tel. 32 4552634 wew. 356 lub kom. 500 043 412

Szczegółowych informacji w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych udziela pan Tomasz Tomaszewski tel. 32 4556043 wew.225 lub kom. 785750002

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj załącznik
pdf Wniosek o określenie warunków przyłączenia 2018-08-08 406.72KB pobierz plik: Wniosek o określenie warunków przyłączenia
pdf Wniosek o uzgodnienie projektu, uzgodnienie branżowe 2018-08-08 316.31KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie projektu, uzgodnienie branżowe
pdf Wniosek o wykonanie przyłącza, nadzoru branżowego, wykonanie przedłużenia i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków 2019-05-22 550.66KB pobierz plik: Wniosek o wykonanie przyłącza, nadzoru branżowego, wykonanie przedłużenia i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków