• BiP
 • język migowy
 • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/STREFA KLIENTA/Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

 1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia
  W celu wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy w pierwszej kolejności złożyć w PWiK Sp. z o.o. wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia.
  Na podstawie złożonego wniosku PWiK Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia (bezpłatnie).
 2. Opracowanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wod-kan.
  Na podstawie wydanych przez PWiK Sp. z o.o. warunków przyłączenia należy opracować:
 1. plan sytuacyjny (zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca z późniejszymi zmianami), sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pobrane z Ośrodka Geodezyjnego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia) lub na mapie do celów projektowych. Plan sytuacyjny powinien zawierać niezbędne szkice lub rysunki oraz opis sposobu wykonania robót budowlanych, lub

 2. projekt przyłącza wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i zgloszenia budowy przyłącza organowi administracji architektoniczno-budowlanej ( zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami). Projekt przyłącza należy uzgodnić z PWiK Sp. z o.o.

 

Opracowanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wod-kan można zlecić PWiK Sp. z o.o. Do wniosku o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego/projektu należy dołączyć następujące dokumenty:

   • szkic orientacyjny,
   • kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapę do celów projektowych,
   • plan zagospodarowania działki wraz z rzutem piwnic lub parteru budynku,
   • warunki przyłączenia do sieci wod - kan,
   • inne dokumenty wymagane przez PWiK Sp. z o.o.,

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów zostanie spisana umowa na opracowanie planu sytuacyjnego/projektu. PWiK Sp. z o.o. wykonuje plany sytuacyjne/projekty przyłączy tylko na terenie swojej działalności.

CENNIK ZA OPRACOWANIE PLANU SYTUACYJNEGO LUB PROJEKTU PRZYŁĄCZA

CENNIK ZA UZGODNIENIA

Szczegółowych informacji dotyczących opracowania planów sytuacyjnych/projektów przyłączy wod-kan udzielamy pod numerem tel. 32 455 26 34 wew 364, 366 lub 349, w dni: poniedziałek, wtorek, środa w godz od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 17:00 oraz w piątek od 7:00 do 13:00


3. Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

 

Zainteresowany budową przyłącza może zlecić jego wykonanie:

a. w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.


Zlecając wykonanie przyłącza należy złożyć następujące dokumenty :

 1. Plan sytuacyjny/projekt przyłącza.
 2. Wypełniony wniosek o wykonanie przyłącza
 3. Potwierdzenie zgłoszenia wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (oświadczenie geodety) lub zlecenie wykonania inwentaryzacji w PWiK Sp. z o.o. (zaznaczyć we wniosku o wkonanie)

 

b. w przypadku przyłączy wodociągowych, innemu podmiotowi, posiadającemu aktualne badania sanitarno — epidemiologiczne pracowników zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018r. poz.151).

c. w przypadku przyłączy kanalizacyjnych innemu podmiotowi lub wykonać przyłącze samodzielnie.

 

 Zlecając wykonanie w przypadkach b) i c) należy złożyć następujące dokumenty :

 1. Plan sytuacyjny/projekt przyłącza
 2. Wypełniony wniosek nadzoru branżowego wraz z wykonaniem wcinki
 3. Potwierdzenie zgłoszenia wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (oświadczenie geodety) lub zlecenie wykonania inwentaryzacji w PWiK Sp. z o.o. (zaznaczyć we wniosku o wykonanie)

 

 

W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego do tymczasowej studni wodomierzowej (np. na czas budowy) inwestor winien o ile tak przewiduje projekt, z chwilą zakończenia inwestycji przedłużyć przyłącze wodociągowe (przenieść zestaw wodomierzowy ze studni do budynku) składając do PWiK Sp. z o. o wypełnione zlecenie wykonania przedłużenia przyłącza.

 

CENNIK - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

CENNIK - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

 

Szczegółowych informacji w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych udziela pan Krystian Przewdzing tel. 32 4552634 wew. 356 lub kom. 500 043 412 oraz pani Barbara Gawron tel. 32 4552634 wew. 356 lub kom. 667 758 682

Szczegółowych informacji w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych udziela pan Tomasz Tomaszewski tel. 32 4556043 wew.225 lub kom. 785750002

kategoria: Powiązane pliki [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj
pdf Wniosek o określenie warunków przyłączenia.pdf 2023-08-09 327.36KB pobierz plik: Wniosek o określenie warunków przyłączenia.pdf drukuj plik: Wniosek o określenie warunków przyłączenia.pdf
pdf Wniosek o uzgodnienie.pdf 2023-08-09 314.16KB pobierz plik: Wniosek o uzgodnienie.pdf drukuj plik: Wniosek o uzgodnienie.pdf
pdf Wniosek o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wcinki i zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków 2023-08-09 832.4KB pobierz plik: Wniosek o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wcinki i zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków drukuj plik: Wniosek o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wcinki i zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków
pdf Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego wcinki i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę 2023-08-09 824.52KB pobierz plik: Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego wcinki i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę drukuj plik: Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego wcinki i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
pdf wniosek o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego/projektu.pdf 2023-08-09 633.52KB pobierz plik: wniosek o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego/projektu.pdf drukuj plik: wniosek o zawarcie umowy na wykonanie planu sytuacyjnego/projektu.pdf
pdf Oświadzczenie o prawie dysponowania.pdf 2022-07-05 286.1KB pobierz plik: Oświadzczenie o prawie dysponowania.pdf drukuj plik: Oświadzczenie o prawie dysponowania.pdf
pdf Informacja co powinien zawierać plan sytuacyjny przyłącza wod-kan.pdf 2022-08-05 181.18KB pobierz plik: Informacja co powinien zawierać plan sytuacyjny przyłącza wod-kan.pdf drukuj plik: Informacja co powinien zawierać plan sytuacyjny przyłącza wod-kan.pdf